Linggo ngayon Magsisimba ka ba? ABA dapat Lang!

Photo Image: http://whatsupyukon.com

By: Admin Coco, Apologist

Tandaan ang sinasabi ng Bibliya, “Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot.”(Hebreo 12:28)

Gusto ng Diyos na sambahin siya sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot at hindi sa ating sariling paraan o kagustuhan.

Dapat nating tandaan ang mga sumusunod:

1.) Makinig ka sa Salita ng Diyos

“Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo’y hindi mula sa Diyos.”(Juan 8:47)

Huwag kang text ng text muna habang nasa Holy Mass, huwag kang makipag-usap sa katabi mo lalong lalo na kung sa oras ng homily at kung hindi naman kinakailangan. Focus yourself to God in the Celebration of the Holy Mass.

2.) Sa mga Babae, magsuot ng damit na nagpapakita ng paggalang at pagkatakot sa harap ng Diyos. Hindi kayo pupunta ng beach, bar para hindi mag suot ng kaaya-ayang kasuotan.

“Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaing itinuturing na maka-Diyos.” – (1 Timoteo 2:9-10)

3.) Huwag puro hiling magpasalamat tayo lagi sa Diyos.

Napaka-importante ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.

“Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain,
ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.”(Awit 50:23)

Anuman ang iyong nararanasan sa buhay ay magpasalamat ka parin sa Diyos.

“At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.”(1 Tesalonica 5:28)

4.) Siyasatin munang mabuti ang sarili bago tumanggap ng komunyon.

May nagawa ka bang mortal na kasalanan? Huwag kang tumanggap ng komunyon, ikumpisal mo muna ito. Wag mong ugaliing nakikipag unahan kapa sa pila para sa Communion pero my mortal sin ka pala.

“Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya’t dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili.”(1 Corinto 11:27-29)

Paano mo malalaman kung mayroon kang Mortal Sin? BASAHIN ANG MGA SUMUSUNOD:

– Dapat Grave Matter oh Grabe ang iyong kasalanan.
– Ginawa mo ito ng nasa tamang pag iisip wala kang psychological problem nung ginawa mo ito.
– Ginawa mo ito ng walang pag aalinlangan o hindi ka napipilitan (willingly).

5.) Hintayin na matanggap ang Huling Basbas.

Huwag ka munang umuwi kung hindi pa tapos ang Holy Mass dahil napakaimportante ng Huling Basbas wag mong isipin na malelate kana sa pupuntahan mo ang isipin mo ay “PARA ITO SA PANGINOON”.

“Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita: Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon; kahabagan ka nawaatsubaybayan ng Panginoon; lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila.”(Bilang 6:22-27).

Share this:

Leave a Reply